Center for Reconciliation

Papież Pius XII w swoim orędziu na Boże Narodzenie, wygłoszonym 22 grudnia 1957 r., daje wymowne wprowadzenie do naszej kultu do Dzieciątka Jezus, który pragniemy rozwijać w naszym Sanktuarium. Papież napisał: „Tych ludzi, których dużą część stanowią ci, co czczą tylko siebie samych, a teraz zaczynają się bać i siebie, i tego świata, raz jeszcze upominamy, aby pomyśleli o Betlejem".

Przed przeszło stu laty św. Wincenty Pallotti, organizując wielki ruch apostolski zmierzający do duchowego odrodzenia świata, wskazał na Boskie Dzieciątko jako jedyną siłę zdolną przywieść ludzkość do jej Stworzyciela, jedyną siłę, mogącą rozproszyć ciemności umysłu i niepokój ludzkiego serca.

Uroczystość Trzech Króli, czyli Epifania, przypominająca objawienie się Nowonarodzonego Jezusa Mędrcom i pogańskiemu światu, stała się, zgodnie z myślą św. Wincentego Pallottiego, podstawowym świętem założonego przezeń Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pallotti organizował w pierwszej połowie XIX wieku święto Epifanii w jednym z największych kościołów Rzymu, gdyż cieszyło się ono tak wielką popularnością pielgrzymów. Sercem tej uroczystości była przykuwająca uwagę wszystkich, dziwnie wzruszająca figura Dzieciątka Jezus, wyrzeźbiona przez nieznanego artystę na prośbę błog. Wincentego. Od 1836 roku na zakończenie uroczystości epifanijnych zawsze jeden z kardynałów podnosił w górę to Dzieciątko i błogosławi nim zebranych wiernych.

Setki tysięcy pielgrzymów z wszystkich narodów i stanów, tysiące kapłanów ze wszystkich części świata, bardzo wielu biskupów i kardynałów doznało błogosławionych skutków tego uroczystego nabożeństwa w czasie wielu lat jego trwania. W 1847 roku papież Pius IX przemawiając na zakończenie uroczystości zawołał pełen podziwu dla ślicznej figury Dzieciątka: Cóż za piękne Dzieciątko! Ucałował ją ze czcią największą i przyznał specjalny odpust 100 dni temu, kto uczci i ucałuje tę figurę.
Kopia tej cudownej figury znajduje się w naszym Sanktuarium. Została ona poświęcona w czasie „odpustu dziecięcego" w 2013 r. przez ks. biskupa Stanisława Stefanka z poleceniem, aby wokół tej figury rozwijała się modlitwa za rodziny i dzieci.

Księża Pallotyni, których gorącym pragnieniem jest rozszerzać to tak bardzo owocne i pociągające nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka, odprawiają ku Jego czci nowennę. Oby stała się ona przedłużeniem misji błog. Wincentego Pallottiego, misji niosącej dzisiejszemu światu Chrystusa, który jest światłem i drogą.

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS czczonego przez św. Wincentego Pallottiego
Jeśli Nowenna jest odprawiana przy wystawionym Najświętszym Sakramentem, pieśń eucharystyczna np. „Jezusa ukrytego..."
Hymn:
Przybądź, Duchu Stworzycielu, Dusz ludzkich nauczycielu, Racz łaską swoją obdarzyć, Serca, któreś raczył stworzyć. Tyś Pocieszycielem zwany, Darem Bożym mianowany, Żywym źródłem i miłością, Ogniem i duszną światłością. Darów Twych siedem liczymy, Palcem Bożym być Cię wiemy; Obietnicą jesteś Ojcowską, Zdobiąc nas w miłość synowską.

V. Ześlij Ducha Twego i będą stworzone.
R. A odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, pozwól nam w tymże Duchu poznać to, co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

MODLITWA WSTĘPNA

O Trójco Przenajświętsza \ Ojcze, Synu i Duchu Święty, \ spójrz na nas, którzy padamy na kolana \ przed Twoją Boską obecnością. \ Z największą pokorą błagamy Ciebie \ o przebaczenie grzechów naszych.
Uwielbiamy Ciebie, Wszechmocny Ojcze. \ Dziękujemy Ci, \ żeś zesłał nam Zbawiciela, Syna Twego, Jezusa Chrystusa. \ Ofiarujemy Ci wszystkie akty czci i dziękczynienia, \ które Ci składają aniołowie i święci w niebie, \ a sprawiedliwi na ziemi.
Uwielbiamy Ciebie, Przedwieczny Synu. \ Twoja nieskończona miłość sprawiła, \ że przybrałeś naturę człowieka, \ ażeby nas uczynić przybranymi dziećmi Bożymi \ i dać nam życie wieczne. \ Dziękujemy Ci, \ żeś wziął na siebie trudy życia ludzkiego \ i poniosłeś okrutną śmierć na Krzyżu. \ Łącząc się z Twoją Dziewiczą Matką \ ofiarujemy Ci nasze serca \ i błagamy, \ byś narodził się duchowo w duszach naszych. \ Spraw, abyśmy od dzisiejszego dnia \ we wszystkich sprawach szukali przede wszystkim Twojej chwały \ i cieszyli się pokojem \ obiecanym wszystkim ludziom dobrej woli.
Uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. \ Dziękujemy Ci za niewysłowione błogosławieństwo Wcielenia. \ Przez tę godną uwielbienia największą tajemnicę miłości \ daj nam i wszystkim grzesznikom \ Twoją ożywiającą łaskę. \ Zlej na nas obficie Twoje święte dary. \ Wysłuchaj naszych modlitw i \ przychyl się do próśb, \ które pokornie do Ciebie zanosimy.

MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY
Pierwszy dzień
MODLITWA O ŚWIATŁO

O święte Dziecię, Jezu! Przez sakrament Chrztu świętego otrzymaliśmy drogocenny dar łaski uświęcającej. Zbyt wiele dusz jednak nie docenia prawdziwej wartości tego wzniosłego daru. Wciąż jeszcze żyją nieświadome swej duchowej godności.
Bóg stworzył nam dusze nieśmiertelne i dał dowód swej wielkiej ku nam miłości. Swoją specjalną obecnością uświęca dusze przez działanie łaski uświęcającej. Staliśmy się Jego przybranymi dziećmi. Już tu, na ziemi, bierzemy udział w Jego boskim życiu. Po śmierci zaś mamy się z Nim połączyć całkowicie i na wieki w niebie.
Jakże wielką siłę i otuchę winniśmy czerpać z tego przeświadczenia. Bóg nigdy mnie nie opuści. Bóg jest ze mną i we mnie. Bóg mnie miłuje. Jestem zjednoczony z Chrystusem, Nim żyję i oddycham. Mam tylko słuchać Jego głosu i iść za Nim. Mam tylko poznawać Go i cieszyć się Nim. Mam tylko ufać i kochać.
Obyśmy zawsze pamiętali, że Bóg mieszka w naszych duszach przez łaskę uświęcającą. O Najświętsze Dziecię, Jezu, Synu Jednorodzony Ojca, pomóż nam, byśmy nigdy nie zapomnieli o tej naszej duchowej godności! Dodaj nam siły, abyśmy nigdy nie stracili łaski Bożej i nie skalali duszy — tej świątyni Ducha Świętego. Spraw, aby nasze serca zawsze były Jego mieszkaniem.
O Najświętsza Maryjo Panno, Matko Jezusa i nasza, módl się za nami, aby Duch Święty zstąpił na nas i ocienił nas swoją mocą, by Chrystus mógł się w nas kształtować. Obyśmy byli tak jak Ty, Matko nasza, Jego wiernymi dziećmi na ziemi, a po śmierci mieli udział w Jego wiecznej chwale w niebie. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Drugi dzień
MODLITWA O MIŁOŚĆ DO BOGA

O święte Dziecię, Jezu! Wezwałeś nas i uczyniłeś zdolnymi stać się dziećmi Bożymi. W kazaniu na Górze powiedziałeś: „Bądźcie doskonali, jako Ojciec wasz niebieski doskonały jest".
Nikt nie ukazał nigdy wyższego celu. Nikt nigdy nie wypowiedział wznioślejszego wezwania. Jesteśmy wezwani, abyśmy byli cnotliwi, doskonali, święci - nie na miarę Jana Chrzciciela, największego z urodzonych z niewiasty, nawet nie na miarę Najświętszej Dziewicy, Królowej wszystkich Świętych, ale tak doskonali i święci, jak sam Bóg.
Jedynie przez miłość możemy ten cel osiągnąć i jedynie przez miłość odpowiedzieć na to wezwanie. Miłość to największa siła człowieka. Miłość porusza i rządzi wszystkim. Miłość jest najwyższym motywem ludzkiego działania. Miłość jest odwiecznym źródłem mocy. Miłość jest wielkością Boga i wielkością człowieka.
Natura ludzkiej miłości i jej wielkość zależą od jej przedmiotu. Stajemy się jednym z tym, co kochamy. Utożsamiamy się z tym, co kochamy. Kto kocha grzech, staje się grzeszny. Ale „kto jest złączony z Panem, jest z Nim jednego ducha".
O święte Dziecię, Jezu! Przyszedłeś rzucić ogień na ziemię, ogień Twojej nieskończonej miłości. Jesteśmy przybranymi dziećmi Twego Przedwiecznego Ojca. Rozpal w nas iskrę Twojej miłości. Daj nam łaskę, byśmy miłowali Boga ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej, ze wszystkiej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
MODLITWA O MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

O święte Dziecię, Jezu! Powiedziałeś, że pierwsze i najważniejsze przykazanie to miłość Boga. A drugie największe przykazanie to miłość bliźniego.
Te dwa przykazania są nierozdzielne. Nie możemy prawdziwie miłować Boga nie kochając bliźniego. Nie możemy prawdziwie kochać bliźniego nie miłując Boga. Jako dzieci Boże musimy kochać Boga. Jako dzieci Boże musimy kochać się wzajemnie. To jest właśnie zasadnicza i najbardziej istotna cecha chrześcijaństwa.
Dzięki naszej wierze w każdym bliźnim widzimy Chrystusa. Z wielkiej wiary wypływa wielka miłość. Błagamy Cię więc, o święte Dziecię, Jezu, abyś dał nam moc miłowania według Twego przykazania miłości. Pomóż nam zwalczyć pokusy obojętności, pogardy i nienawiści.
„Przez Twoje przykazanie miłości, Panie, nakazałeś ludziom wszystkich stanów, wszystkich klas społecznych starać się skutecznie o zbawienie zarówno swoje, jak i bliźnich. Dlatego błagamy Cię, napełnij Twoją miłością wszystkie dusze teraz i po wszystkie wieki, aby każdy z nas starał się na wszelki możliwy sposób o pomnożenie duchowych i doczesnych środków koniecznych do rozszerzenia Królestwa Chrystusowego, aby na całym świecie była jedna owczarnia i jeden pasterz. Amen". (Bł. Wincenty Pallotti).
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
MODLITWA O PODDANIE SIĘ WOLI BOŻEJ

O święte Dziecię, Jezu! Całe Twoje życie było doskonałym wypełnieniem woli wszechmocnego Boga. Na początku życia publicznego podałeś nam cel swego Wcielenia mówiąc: „Oto idę, abym pełnił wolę Twoją, Boże". Dla wypełnienia tego celu zstąpiłeś na ziemię i poniosłeś śmierć na krzyżu. Ten cel jednoczył Cię z Przenajświętszą Trójcą. Oby ten cel kształtował moje życie, kierował mymi krokami i decydował o moich czynach.
O święte Dziecię, Jezu! Podniosłeś nas łaskawie do godności przybranych dzieci Bożych. Obiecałeś dzielić z nami swoją chwałę niebieską, utorowałeś drogę do naszej przyszłej chwały.
Dziś klękamy przed Twoim tronem szukając Twej łaski. Zdajemy sobie sprawę, że jedynie pełniąc wolę niebieskiego Ojca będziemy mogli osiągnąć nasz cel ostateczny - niebo. Jedynie pełniąc wolę Bożą staniemy się prawdziwymi dziećmi Bożymi. Jedynie przez pełnienie woli Bożej będziemy mogli naprawdę zasłużyć na miano „Twoich braci i sióstr".
„Obdarz mię swoją łaską, najmiłościwszy Jezu, spraw, aby była zawsze ze mną, pracowała ze mną i zachowała mnie do końca.
„Daj, abym zawsze chciał i pragnął tego, co jest dla Ciebie najdroższe i co Ty chcesz ode mnie przyjąć.
„Niech Twoja wola stanie się moją i niech moja wola idzie zawsze za Twoją, zgadza się z nią i doskonale podporządkowuje. Niech to, czego chcę i to czego nie chcę, będzie zawsze zgodne z Twoją wolą i niech nie będę zdolny chcieć czy też nie chcieć czegokolwiek innego, niż Ty chcesz czy nie chcesz". Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Piąty dzień
MODLITWA O PRZYJĘCIE KRZYŻA

O święte Dziecię, Jezu, przez Twoją świętą naukę i śmierć odkupiłeś świat i otwarłeś przed całą ludzkością drogę do nieba. Tam, w niebie, obiecałeś zaspokoić nasze pragnienie nigdy nie kończącego się szczęścia. Tam obiecałeś dzielić z nami swoją wieczną chwałę. Droga krzyża jest więc drogą do nieba. Cierpimy razem z Tobą, abyśmy po śmierci mogli być razem z Tobą uwielbieni.
Bóg użyczył wielu łask dla zbawienia ludzi. Jedną z nich jest delikatna łaska Jego własnej boskiej miłości. Zbyt często jednak grzech pychy zagradza drogę Bożej miłości. Udziela też Bóg stałej łaski świętej bojaźni. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. W życiu wszakże zatwardziałość sumienia niejednokrotnie bierze górę nad świętą bojaźnią.
Kiedy wszystkie łaski zostaną zlekceważone, pozostaje zawsze jeszcze łaska cierpienia. Ból i strapienie mogą być przemienione w pokutę. Cierpienie znoszone jako wola Boża i jako zadośćuczynienie za grzechy upodabnia nas do Chrystusa. Wielu świętych, których czcimy i kochamy jako naszych przyjaciół i patronów w niebie, osiągnęło świętość przez łączenie cierpień swego życia z cierpieniem Chrystusa na krzyżu.
O święte Dziecię, Jezu! Naucz nas zrozumieć wartość chrześcijańskiego cierpienia i mądrość Twego krzyża. Wzmocnij naszą ufność w Tobie. Nasza słaba ludzka natura pozbawiona Twojej pomocy buntuje się przeciw cierpieniom życia. Pomóż nam przyjąć smutki naszego życia w takim duchu i w tej intencji, jak Ty, o święte Dziecię, przyjęłoś krzyż.
Daj, abyśmy zawsze pamiętali o Twojej zwycięskiej walce z cierpieniem w Ogrójcu. Pomóż nam, byśmy sercem i wargami powtarzali za Tobą te krzepiące i odważne słowa: „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie". Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Szósty dzień
MODLITWA O CIERPLIWOŚĆ

O święte Dziecię, Jezu! Postanowiliśmy oddać się całkowicie Twojej Opatrzności. Oddanie siebie jest jedyną pewną drogą do świętości i do niebieskiego mieszkania, które dla nas przygotowałeś. Oddanie się musi być poprzedzone przez panowanie nad sobą; a to znów wymaga wielkiej cierpliwości. Takie jest znaczenie Twych słów: „Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze" (Łk 21, 19).
Świat dzisiejszy odznacza się brakiem cierpliwości. Jednakże świętość jest owocem zarówno cierpliwości, jak i dobrej woli. Twoje własne życie, o słodki Jezu, jest nam wzorem cierpliwości. Przez trzydzieści lat prowadziłeś cierpliwie życie ukryte w domku nazaretańskim. Przez trzydzieści lat cierpliwie czekałeś. Przez trzydzieści lat cierpliwie wzrastałeś w mądrości i w latach, i w łasce u Boga i u ludzi.
Pozwalamy, aby niecierpliwość zwyciężała lub opóźniała nasze dążenia do doskonałości. Upadamy potykając się o wielkie i głęboko w nas zakorzenione trudności duchowe, które stają na naszej drodze. Jesteśmy niepokojeni przez nasze skłonności do złego. Pozwalamy, aby smutki, nędze i niedoskonałości życia przeszkadzały w naszym postępie ku Bogu.
O święte Dziecię, Jezu! Zdajemy sobie sprawę z naszej słabości. Daj nam odwagę do powstania, gdy upadniemy. Pomóż nam przezwyciężyć rozczarowania i zachowaj nas od załamania się pod ciężarem niepowodzeń. Udziel nam daru pokornego przyjmowania prób, cierpień i upokorzeń. Spraw, abyśmy się stali jako dzieci, byśmy mogli posiąść Królestwo Boże zgodnie z Twymi słowami: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego" (Mt 18, 3). Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Siódmy dzień
MODLITWA ZA NASZE RODZINY

O święte Dziecię, Jezu! Spędziłeś większą część swego życia w ubogich i skromnych warunkach domku nazaretańskiego. Przez trzydzieści lat byłeś poddany Maryi, Twojej świętej Matce i Twemu opiekunowi, św. Józefowi. Stałeś się członkiem Świętej Rodziny, aby wszystkim rodzinom chrześcijańskim wskazać drogę do świętości. Zwróć swoje miłujące i miłosierne oczy na wszystkie rodziny całego świata. Pomóż im żyć w pokoju i zjednoczeniu z Tobą.
O święte Dziecię, Jezu! Świat, w którym żyjemy, zalewa zło. Najgorsze jest to zło, które burzy życie rodzinne. Rodzina jest kamieniem węgielnym wszelkiego społecznego i religijnego życia. Nawet cywilizacja podnosi się lub upada wraz z duchową żywotnością rodziny.
O święte Dziecię, Jezu! Racz wpoić w nasze umysły zasady Świętej Rodziny. Pomóż nam zawsze pamiętać, że małżeństwo zostało uświęcone przez Boga i tylko z Bogiem osiąga swoją pełnię. Ty, o święte Dziecię, Jezu, uczyniłeś małżeństwo wielkim sakramentem, źródłem wszystkich łask, jakich rodzice i dzieci potrzebują do wypełnienia woli Bożej. O święte Dziecię, Jezu, spraw, aby nasze rodziny znały Boga, kochały Go i wiernie Mu służyły. Daj im łaskę czystości i pokoju, jakie panowały w domku nazaretańskim.
Spraw, aby uświęcone przez modlitwę i sakramenty mogły naśladować życie Najświętszej Rodziny i dzielić z Nią szczęście tutaj i w wieczności. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
MODLITWA ZA DZIECI

O święte Dziecię, Jezu! Byłeś przyjacielem i miłośnikiem wszystkich dzieci. Sam również byłeś kiedyś dzieckiem. Mając dwanaście lat przebywałeś w świątyni siedząc wśród doktorów, którzy słuchali Cię podziwiając mądrość i świętość Twoich słów.
„Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie i nie wzbraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże" (Mk 10, 14). W tych słowach, o święte Dziecię, Jezu, okazałeś swoją miłość do dzieci i pragnienie, aby wszyscy, którzy idą za Tobą, praktykowali dziecięce cnoty czystości, prostoty, pokory i posłuszeństwa.
O święte Dziecię, Jezu! Pobłogosław nasze rodziny dobrymi i świętymi dziećmi. Natchnij wszystkich rodziców, by współpracowali ze stwórczą mocą Bożą. Umocnij ich przeciw wszelkim pokusom wygodnego życia bezdzietnych małżeństw. Natchnij ich poświęceniem i oddaniem koniecznym do wychowania dzieci w bojaźni, czci i miłości Boga i pełnieniu przykazań naszej świętej wiary. Daj im łaskę zrozumienia, że sam Bóg ubogacił ich życie dziećmi, że są one własnością Bożą i że Bogu muszą je zwrócić.
O święte Dziecię, Jezu! Pobłogosław nasze dzieci. Daj im łaskę, by naśladowały Twoje święte dzieciństwo. Oświeć ich umysły odwieczną prawdą. Ochraniaj ich niewinność. Umacniaj je przeciw pokusom, okazjom do grzechu i wpływom złego towarzystwa. Naucz je posłuszeństwa względem Boga, Kościoła, rodziców, kapłanów, nauczycieli i tych wszystkich, których Bóg wyznaczył do kierowania nimi.
O święte Dziecię, Jezu! Natchnij wszystkich rodziców do modlitwy za dzieci, a dzieci do modlitwy za rodziców. Wszak sam prosiłeś Twego Przedwiecznego Ojca za Apostołów słowami: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich zachował od złego". Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dziewiąty dzień
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Gdzie jest dziecko, tam jest i matka. Gdzie rodzi się Zbawiciel, tam Matka przygotowuje Mu mieszkanie i oddaje Mu posługi, jakich potrzebuje jako słabe dzieciątko.
Przy chrzcie i przy każdej spowiedzi, w której kapłan odpuszcza mi śmiertelne grzechy, Jezus rodzi się na nowo w mojej duszy. Wiedząc jednak, że moje serce jest często biedniejsze niż stajenka betlejemska, zwracam się do Ciebie, o Najświętsza Dziewico Maryjo, byś była matką Jezusa mistycznie we mnie narodzonego.
O Maryjo, moja ukochana Matko i potężna Królowo, przyjmij moje serce z całą jego wolnością i wszystkimi pragnieniami, z miłością i uczuciami, cnotami i łaskami, jakie je zdobią. Wszystko, czym jestem, wszystko czym być mogę, o moja Pani i Królowo, wszystko, co mam w porządku natury i łaski, wszystko to otrzymałem od Boga za Twoim miłującym pośrednictwem. To wszystko Twoim królewskim dłoniom powierzam, aby mogło powrócić do swego najdoskonalszego początku.
Dlaczego wyznajemy, że jesteś przewodem łask - bo łaski przez Ciebie zstępują na nas z nieba; jesteś jak rurociąg, którym łaski płyną na powrót do swego źródła; jesteś - jeżeli tak godzi się powiedzieć - przewodem elektrycznym, który nas łączy wprost z Ojcem niebieskim; jesteś niepokalaną drogą, która prowadzi nas bezpiecznie do Bożego Serca.
Przyjmij wszystko, czym jestem, o Maryjo, Królowo wszystkich serc i przywiąż mnie do siebie więzami miłości, abym był Twoim na zawsze i abym mógł prawdziwie powiedzieć: „Należę do Jezusa przez Maryję". Ciebie tylko chcę kochać, o moja najczystsza Matko! Udziel mi Twego Serca, daj mi miłość do Ciebie i do Jezusa. Twoja miłość wystarcza mi, abym był szczęśliwy i błogosławiony w życiu, przy śmierci i w wieczności. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

MODLITWA O SPECJALNĄ ŁASKĘ
(do odmawiania każdego dnia)

Powiedziałeś, Boski Jezu: \ „Proście a otrzymacie, \ szukajcie, a znajdziecie, \ pukajcie, a będzie wam otworzone". \ Spójrz na mnie klęczącego u Twych stóp,\ pełnego żywej wiary i ufności w Twoje obietnice, \ dane przez Twoje Najświętsze Serce. \ Przychodzę prosić o łaskę: (tu wymienić swoją intencję).
Do kogóż mam się zwrócić, jeżeli nie do Ciebie, \ którego Serce jest źródłem wszystkich łask i zasług? \ Gdzie będę szukał, jeżeli nie w tym skarbcu, \ zawierającym wszystkie bogactwa Twojej łaskawości i miłosierdzia. \ Gdzie mam pukać, \ jak nie do drzwi, \ przez które sam Bóg do nas przychodzi \ i przez które my idziemy do Boga? \ Do Ciebie się odwołuję, Serce Jezusowe. \ W Tobie znajduję pociechę w smutkach, \ opiekę w prześladowaniach, \ siłę w znoszeniu prób, \ światło w zwątpieniu i ciemności. \ Drogi Jezu, wierzę głęboko, \ że Ty możesz mi dać łaskę, o którą błagam, \ nawet gdyby to wymagało cudu. \ Wystarczy, abyś zechciał, \ a moja modlitwa będzie wysłuchana. \ Przyznaję, że jestem niegodny Twojej łaski, \ ale mnie to nie zniechęca. \ Jesteś Bogiem miłosierdzia \ i nie odmówisz skruszonemu sercu. \ Błagam Cię, o Jezu, \ zwróć na mnie swoje miłosierne spojrzenie, \ a moja nędza i słabość skłoni Twoje Serce do wysłuchania mojej prośby.
O Najświętsze Serce Jezusa, \ nie wiem, czy prośba moja zostanie spełniona, \ ale wiem jedno, \ że Cię nigdy nie przestanę czcić, kochać, chwalić i Tobie służyć. \ O mój Jezu, przyjmij łaskawie \ ten akt całkowitego zdania się na wyroki Twego godnego uwielbień Serca. \ Pragnę zawsze pełnić Twoją świętą wolę, \ pragnę, aby ją pełnili wszyscy ludzie. \ Najświętsze Serce Jezusa, \ miłosierdzie Twoje nie ma granic, \ dlatego wierzę i ufam, \ że nie odtrącisz nikogo, \ kto w strapieniu i cierpieniu wzywa Twojej pomocy, \ Błagam Cię, dobry Jezu, \ wejrzyj na moją nędzę i udziel mi łaski, \ o którą pokornie Cię proszę \ przez niepokalane Serce Twojej Matki bolesnej. \ Powierzyłeś mię Jej opiece, jako dziecko matce, \ a Jej modlitwy mają nieodpartą moc wobec Twego Najświętszego Serca.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

SUPLIKACJE DO NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

V. Najświętsze Serce, Boskie Serce, Wszechmocne Serce.
R. Bądź miłowane, bądź miłowane na wieki.
V. Serce gorejące pośród ciemności i oziębłości świata.
V. Płonący znaku pośród fałszu świata. Serce samotne, Serce gorejące, Serce płonące ogniem nieugaszonym.
V. Serce potężne jak fala bezbrzeżnego oceanu.
V. Serce wrażliwe i tkliwe, jak serce dziecka, co nie zna goryczy.
V. Serce królewskie, okryte płaszczem Twej spływającej Krwi.
V. Serce ranami rozdarte, Serce zdetronizowane, Serce zdradzone, Serce okrutnie umęczone.
V. Serce, przed którym najpotężniejsi zginają kolana.
V. Serce, które najbardziej obojętnym wyciskasz łzy.
V. Serce, w którym najwięksi nawet złoczyńcy znajdują przebaczenie, Serce wielkie, Serce nieogarnionego miłosierdzia, Serce godne wszelkiej chwały.
V. Krzepiąca światłości w strapieniu, latarnio morska dla prześladowanych i zhańbionych.
V. Serce wszystko wiedzące i wszystkim kierujące.
V. Serce, które przyzywasz wszystkich do siebie, Serce, które tętnisz jako ośrodek naszych serc, Serce, które kruszysz pychę naszych serc
V. Serce, które wszystkich czynisz swoim ludem.
V. Aby jutrzenka Twoja nam rozbłysła.
V. Aby Twoje panowanie zapaliło serca nasze Twoim świętym ogniem.
V. Serce Jezusa, chwało niebios, Serce Jezusa, z którego słońce i gwiazdy biorą początek i koniec, Serce Jezusa, szczęście dusz błogosławionych, Serce rządzące światem, Serce świat zdobywające, jedyne Serce serc.
R. Oby jak najprędzej nadszedł dzień Twojej nieskończonej miłości. Amen.

OFIAROWANIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU DZIECIĄTKU JEZUS

Pełni najgłębszej pokory \ czcimy Cię, o Najświętsze Dzieciątko, \ chwało i istotny obrazie Majestatu Przedwiecznego Ojca, \ któreś raczyło się wcielić w łonie Niepokalanej Dziewicy Maryi, aby się stać Zbawcą i Odkupicielem.
Wierzymy, \ że wysłużyłeś dla nas godność dzieci Bożych \ i przywilej, który czyni nas członkami Bożej Rodziny. I Nazywamy Cię, o Boże Dziecię, \ nie tylko naszym Boskim Odkupicielem, \ ale i naszym Bratem, \ który udzielił nam nowego nadprzyrodzonego życia łaski.
Wierzymy, o Boski nasz Bracie, \ że żyjesz w nas, \ że jesteś duszą naszych dusz, \ gdyż bierzemy udział w Twoim Boskim życiu. \ Umocnieni przez Ciebie, obiecujemy Ci prowadzić życie \ zgodne z naszą nadprzyrodzoną godnością.
Obiecujemy żyć z Tobą, \ myśleć z Tobą, \ kochać Cię ze wszystkiego serca, \ ze wszystkiej myśli i ze wszystkich sił \ cierpieć z Tobą, \ przez Ciebie \ i dla Ciebie.
O Maryjo, Matko Boża, \ prosimy Cię, abyś wyjednała nam łaskę, \ by Jezus duchowo odrodził się w duszach naszych, \ wzrastał w nas, \ przemieniając nas w Swój wierny obraz \ dla nieskończonej chwały Jego Przedwiecznego Ojca \ i dla naszego uświęcenia. Amen. \

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

AKTY UWIELBIENIA
Niech będzie Bóg uwielbiony! Niech będzie uwielbione święte imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe! Niech będzie uwielbione Najświętsze
Serce Jezusowe! Niech będzie uwielbiona najdroższa Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, przeczysty Jej Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w Swoich Aniołach i Swoich Świętych!

CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY.
Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Stwórcę Wszechmocnego,
Ze wszystkich sił wielbimy;
Dawco wszystkiego dobrego,
W dobroci nieskończony,
Bądź na wieki pochwalony.
Tobie Anieli w niebie
Nucą: Święty! Święty! Święty!
I bez ustanku Ciebie
Wielbią, Boże niepojęty!
Chwała Twa, wieczny Panie,
Na wieki nie ustanie.
Ojcze, któryś z niczego
Wszystko stworzył, utrzymujesz!
Tyś początkiem wszystkiego,
Wszystkim rządzisz, zawiadujesz!
I my wielbimy Ciebie,
Wzorem Aniołów w niebie.